63 Nayanmar's

Amarneethiyar Kutruvar
Anayar Manakkanjarar
Apputhi Adikal Mangayarkkarasiyar
Arivattayar Marar of Ilayankudi
Atipathar Meyporular
Ayyadigal Moorkar
Chakkiyar Moorthiyar
Cheruthunayar Munayaduvar
Chirappuliyar Murugar
Chiruthondar Naminandi Adikal
Dandi Adikal Narasingamunayarayar
Enadinathar Nesar
Eripathar Ninraseer Nedumarar
Gananathar Pugazh Chola
Idankazhiyar Pugazhthunayar
Isaignaniyar Pusalar
Iyarpagaiyar Rudrapasupatiyar
Kalikkamar Sadayanar
Kalikkambar Sandeswarar
Kaliyar Sathiyar
Kanampullar Somasimarar
Kannapar Sundarar
karaikal Ammaiyar Tirujnanasambandhar
Kariyar Tirukkurippu Thondar
Kazharitrarivar Thirumoolar
Kazharsingar Tirunalaippovar
Kochengatchola thirunavukkarasar
Kotpuliyar Tiruneelakandar
Kulachirayar Tiruneelakanda Yazhpanar
Kungiliya Kalayanar Tiruneelanakkar
Kurumbar of Perumizhalai Vayilar
  Viranmandir

Back to Nayanmar Page